Cuahtemoc eaar irooj eo āliktata in Tenochtitlan im kiñ eo āliktata in aeḷḷōñ an Ri Aztec ro. Ilo enaan in āliktata, Cuahtemoc ej kajjiōñ in kōjparrok manit im utiej eo an armej ro nukkun meñe renaaj wōtḷọk.

Iaar ukōti enaan in jān Kajin Mexico ak José Rios “Topiltzin” eaar ukōti enaan in ñan Kajin Mexico jān Kajin Nahuatl. Ñe kwokōnnaan riiti ilo Kajin Mexico (Ultimo mandato del venerable Cuahtemoc) ak ilo Kajin Belle (The Last  Injuction of the Venerable Cuahtemoc), kwon jibure kajin eo kwokōnnaan ilo baar in kajin ilōñ.

***

Eṃōj an ṇooje kajoor ekwojarjar eo ad,
eṃōj an ṇooje turin mejān Al eo ad,
im eaar iḷọk bwe jen pād ippād make wot ilo marok.

Aet, jejeḷā bwe enaaj bar rooḷtok,
bwe enaaj bar kwaḷọk mejān
im enaaj bar itok ilo jouj eo an im romaak iōd.

Ak ilo iien eo eṃōṇōṇō in pād ijo ilo jikin remej,
jen kajju kuktok ippān doon,
jen kweilọktok
im jen ṇooje iuṃwin bōro ko būruōṃ.

Aolep bōro eo būruōd eṃōṇōṇō in iakwe
im jejeḷā ṃweiuk eo ad,
eo ej pād iōd āinwōt juon dekā eo eḷap wōnān.

Jen kọkkure jikin ko rekwojarjar ko ad,
ṃōn jikuuḷ ko reḷḷap, im anidep eo ad,
ṃōn jikuuḷ ko reddik, im ṃōn al ko ad,
iaḷ ko ad ren aer make wot
im ṃwoko iṃōd ren pād wot.

Ṃae iien eo al eo ad en bar ṃōṇōṇō in kwaḷọk mejān,
emaan ro jemād ro jej kautiej er im kōrā ro jined ro jej kautiej er
ren jab maḷokḷok in
kōnono kake ippān rijodikdik ro nejier
im ren katakin ajri ro nejier,
ilo iien eo rej ṃōṇōṇō in mour,
lukkuun ejjet an eṃṃan kar,
ṃae kiiō, Anahuac ejitōnbōro eo ad,
ijo im remij ro ad rej kōjparok kōj ie, im jej leḷọk aiboojoj;
kōn ankilaer im kōnnaan eo aer,
im barāinwōt kōn ad āmej im iakwe eo ad ñan er
im kōnke ettā būruōd iṃaan mejāer
im ro jemād, ro jej liḷọk aiboojoj, raar lo men in
im bwe ro jemād ro jej kautiej er
jān ṃwilaḷ in bōro ko būruōd,
raar kōjeḷāik kōj ilo ad.

Mapa de Tenochtitlan 1524

 

Kiiō kōmij leḷọk jerbal in ñan
armej ro nejid:
Bwe ren jab meḷọkḷọk! Ren lukkuun kōnono kake
ippān armej ro nejier ewi wāween in an naaj
ruujḷọk eo aer,
ewi wāween in an Al eo ad enaaj bar jutak
im lukkuun ewi wāween in an naaj kwaḷọk kajuur eo an;
lukkuun ewi wāween in an naaj ṃōṇōṇō in lale ilo jouj
kalliṃur eo an, eo ewānōk,
ñan aillōñ in ad, eo jej leḷọk kautieje āinwōt jined, im etan Anahuac!

—Cuahtemoc, Irooj in Anahuac

Published by Marco Mora-Huizar

Ñaij riukot in Kajin Mexiko, Kajin Belle im Kajin Majol.

Leave a comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.